Bilgisayar programı telif geliri gelir vergisine tabi midir?

Bilgisayar yazılımı faaliyetinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi, 193 sayılı G.V.K.’nın 18.maddesindeki hükümler doğrultusunda yapılmaktadır. Söz konusu madde hükmünde;
“Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.
Serbest meslek kazançları istisnasının bu Kanunun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.”
şeklinde ifade edilmektedir.
Diğer yandan, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda “Eser” ile ilgili olarak “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri.” ; “Eser Sahibi” ile ilgili olarak “Eseri meydana getiren gerçek kişi.” ve “Bilgisayar Programı” ile ilgili olarak da “Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesi ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmaları.” şeklinde ifade edilmiştir.

GVK 18. madde hükmünde bilgisayar programları eser kapsamında değerlendirilmiştir. Dolayısıyla ilgili madde de bilgisayar programlarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında değerlendirilerek, bilgisayar programı nedeniyle elde edilen gelire istisna getirilmiştir. Yani söz konusu gelir nedeniyle, bilgisayar programcısı defter tutmayacak, beyanname vermeyecek, fatura düzenlemeyecek ve tüm bunlar için Gelir ve KDV açısından vergi mükellefiyeti olmayacaktır. Ancak, elde edilen gelir açısından aynı kanunun 94.madde hükmüne göre % 17 oranında vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.