Devlet Memuru Limited Şirket Ortağı Olabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi ile Devlet memurlarının, görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç, Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmaları, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almaları, ticari mümessil, ticari vekil, kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olmaları yasaklanmıştır. Ancak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 14 üncü maddesine göre, bir gerçek kişinin tacir sıfatım kazanabilmesi için, bir ticari işletmenin mevcut bulunması ve bu işletmenin kısmen dahi olsa o kişi adına işletilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun 18 inci maddesinde de, aralarında limited şirketlerin de bulunduğu ticaret şirketlerinin tüzel kişi tacir sayılacakları hükme bağlanmış olup, limited şirketin kendisinin tacir kabul edilmesi nedeniyle bunların yöneticilerinin ve pay sahiplerinin bu sıfatlarından dolayı tacir sayılmaları mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, aynı Kanunun 540 inci maddesinde ise limited şirketlerde “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatiyle şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar. Şirket mukavelesi veya umumi heyet karan ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya bir kaçma bırakılabilir. Kuruluştan sonra şirkete giren ortaklar bu hususta umumi heyetin ayrı bir kararı olmadıkça idare ve temsile mezun ve mecbur değildirler.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, şirket anasözleşmesinde veya genel kurul karan ile şirketi idare ve temsil edeceklerin belirtilmesi durumunda, diğer ortaklar 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile getirilen yasaklamanın kapsamı dışında kalmaktadırlar. Bu itibarla, yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, şirket anasözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek olanların belirtilmiş olması ve ayrıca yönetim ve denetiminde görev almaması kaydıyla memurların limited şirket ortağı olabilir.